web analytics

ВЕШТАЧЕЊЕ ПРОИЗВОДНE ЦЕНE КВАДРАТА

Представничко тело насеља „Милеве Марић Ајнштајн“ Београд

ВЕШТАЧЕЊЕ

ПРОИЗВОДНА ЦЕНА КВАДРАТА

 На састанку Представничког тела насеља одржаног у понедељак, 30. септембра 2013. године једногласно је усвојен предлог да се прихвати понуда за вештачење производне цене квадратног метра стана нашег насеља добијена од стране два овлашћена судска вештака грађевинске струке (имена прочитајте на огласној табли вашег улаза). Поред њих тим ће чинити још два овлашћена судска вештака – машински и електро инжињер.

Процена производне вредности станова (евро/m2), у оквиру сагледавања инвестиционог поступка и трошкова грађења објеката, обухватиће следеће ставке:

1.       Трошкови прибављања локације

2.       Трошкови прибављања локацијске дозволе

3.       Трошкови пројектовања

4.       Трошкови инжењеринга у фази формирања тендерске документације и избора   извођача

5.       Партиципације ЈКП

6.       Уговор и накнаде за градско грађевинско земљиште

7.       Трошкови добијања грађевинске дозволе

8.       Трошкови грађења

8.1.  Директни трошкови грађења

8.2.  Индиректни трошкови грађења (Градилишни прикључци и утрошак енергије)

9.       Трошкови техничког пријема

10.   Трошкови укњижбе објекта

11.   Разни трошкови и провизије

12.   Ризик

13.   Временско смицање трошкова и прихода

14.   Припадајући порези и таксе …ПДВ

Прорачун производне вредности по m2 стана ће бити прорачунат у односу на укупну бруто површину објекта (коефицијент нето/бруто и обрачунски коефицијент редукције трошкова представља однос површине објекта на коју се трошак реферише и укупне бруто површине објекта и различит је према различитим трошковима), а као крајњи резултат изражен на нето површину станова. Налаз ће садржати опис локације, објеката и свих релевантних података, од значаја за процену, са образложењима и прегледом извора, за све податке који буду коришћени у процени. Тим вештака „браниће“, у оквиру договорене цене, свој налаз где год за тим буде било потребе.                                                                                                                                                 

Неће бити вештачено целокупно насеље већ једна грађевинска целина (објекат Б1.1) којој ће бити придодати сразмерно сви припадајући трошкови (склониште, подстаница, трафостаница…) и такав налаз користиће се као узорак за цело насеље, обзиром да су коришћени исти материјали, исто је време градње, производна цена је идентична за цело насеље…

Цена вештачења: Надокнада за услуге вештачења износиће 1.600,00 ЕУР, при чему је наша обавеза да при потписивању уговора уплатимо 500,00 ЕУР, а остатак по предаји извештаја. Поменута цена евентуално би се могла, услед неких непланираних активности и обавеза, увећати до максимум 2.000,00 ЕУР.

 Рок за завршетак извештаја: до 60 дана од дана потписивања уговора и почетка посла.

 Значај вештачења: Квалитетан налаз вештака биће објективан аргумент у нашим рукама, за све даље активности: вансудско поравнање, протесте, медијски наступ, судски процес…

 Тим вештака доставиће детаљан план активности до 11. октобра 2013. године.

Leave a Reply

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com