OTPOČEO JE PROCES VEŠTAČENJA !!!

Predstavničko telo naselja „Mileve Marić Ajnštajn“, Novi Beograd

 OBAVEŠTENJE – OTPOČEO PROCES VEŠTAČENJA

 Drage komšije,

Proces veštačenja proizvodne cene kvadratnog metra stana u našem naselju otpočeo je preuzimanjem dokumentacije naselja od strane četvoročlanog tima ovlašćenih sudskih veštaka na sastanku sa stanarima i predstavnicima Predstavničkog tela u sredu, 20. novembra 2013. godine, kada su i sudski veštači imali priliku da se preliminarno upoznaju sa objektom i naprave preliminarne planove oko dinamike budućih aktivnosti.

Od subote, 30. novembra veštaci će svakodnevno biti na terenu i vršiće „snimanje“ celokupnog objekta nakon čega će uslediti analiza i upoređivanje projektovanog i izvedenog stanja i sačinjavanje mišljenja o proizvodnoj ceni kvadratnog metra stana u naselju.

 Finalni izveštaj i mišljenje veštaka biće nam dostavljeno najkasnije do kraja januara 2014. godine.

 Tokom ove nedelje svaki stanar koji finansijski podržava veštačenje potpisaće dodatak ugovoru – lista svih stanara koji će imati pravo korišćenja nalaza veštaka. Dodaci ugovoru prosleđeni su predsednicima vaših skupština stanara tako da će vas oni kontaktirati kako biste potpisali ugovor i uplatili po dogovorenih 20 evra.

Dodatke ugovoru i sakupljeni novac predsednici će potom predati blagajniku Predstavničkog tela.

STANARI ULAZA ČIJI PREDSEDNICI SKUPŠTINA STANARA NISU AKTIVNI U REŠAVANJU ZAJEDNIČKIH PROBLEMA, A ŽELELI BI DA UČESTVUJU I PODRŽE ZAJEDNIČKU AKCIJU MOGU SE DIREKTNO JAVITI KOORDINATORU NASELJA GORANU POPOVIĆU.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA VEŠTAČENJA

UGOVOR

O PRUŽANJU USLUGA

Zaključen u Beogradu, dana 20. novembar 2013. godine između:

  1. KUPACA SOCIJALNO NEPROFITNIH STANOVA U NASELJU „STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI ZAPADNO OD UL. DR IVANA RIBARA-NOVI BEOGRAD“, Ul. Mileve Marić Ajnštajn 26-78, Novi Beograd, (u daljem tekstu Naručilac usluge)

i

  1. OVLAŠĆENIH SUDSKIH VEŠTAKA MINISTARSTVA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE, i to: Davorka Palikuće, broj i datum rešenja: 740-05-05195/2010-03, od 06.07.2011. godine i Miodraga Dragovića, broj i datum rešenja: 740-05-03369/2010-03, od 06.07.2011. godine (u daljem tekstu Pružalac usluge) i

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga veštačenja sa ciljem utvrđivanja/proračuna proizvodne cene kvadratnog metra stana u naselju „Stambeno-poslovni objekat zapadno od ul. dr Ivana Ribara-Novi Beograd“. Ugovorne strane saglasne su da predmet veštačenja bude objekat B1.1, sa procenom pripadajućih zajedničkih troškova koji ulaze u proizvodnu cenu, koji se nalazi u ul. Mileve Marić Ajnštajn 42, Novi Beograd. Overena i potpisana Ponuda za veštačenje koju je Pružalac usluge dostavio Naručiocu usluge sastavni je deo ovog Ugovora.

 Član 2.

Ugovorne strane saglasne su da posao veštačenja otpočne 20. novembra 2013. godine i da bude okončan najkasnije do 20. januara 2014. godine, kada će Naručiocu usluge biti uručen nalaz i mišljenje veštaka.

 Član 3.

 Obaveze Pružaoca usluge su: da oformi četvoročlani tim veštaka, koji će pored dva veštaka građevinske struke činiti i po jedan ovlašćeni veštak mašinske i elekto struke; da se u procesu utvrđivanja/proračuna proizvodne cene kvadratnog metra stana u svemu pridržava navoda iz Ponude za veštačenje; da pribavlja, izuzev projektne dokumentacije naselja, sva druga dokumenta koja su im dostupna u procesu veštačenja; da po zahtevu pravnog zastupnika Naručioca usluge izvrši dodatna veštačenja u toku samog procesa veštačenja; da izradi i dostavi svoj nalaz i mišljenje u skladu sa pravilima struke; da svaki član četvoročlanog tima veštaka po potrebi „brani“ nalaz veštačenja pred telima Grada Beograda, odnosno sudskih instanci na kojima Naručilac usluge bude pokušavao ostvariti zaštitu svojih prava.

Obaveze Naručioca usluge su: da obezbedi projektnu dokumentaciju celokupnog naselja; da omogući nesmetan pristup veštacima u sve delove objekta koji je predmet veštačenja; da organizuje i koordinira svim aktivnostima koje budu bile neophodne na nivou naselja.

 Član 4.

Naručilac usluge  je saglasan da Pružaocu usluge, na ime pruženih usluga iz čl. 1. ovog Ugovora, uplati bruto nadoknadu u dinarskoj protivvrednosti od 1.600 EUR, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate, i to: 30% ugovorene cene po otpočinjanju veštačenja 20. novembra 2013. godine, a ostatak od 70% po uručenju nalaza i mišljenja Naručiocu usluge. Isplata nadoknade izvršiće se na ruke Pružaocu usluge. U slučaju nepredviđenih troškova i aktivnosti tima veštaka ugovorena nadoknada može se povećati maksimalno za 400 EUR, tako da ukupna nadokada može iznositi najviše 2.000 EUR, što će se regulisati zaključivanjem Aneksa ugovora.

 Član 5.

Za Naručioca usluge ovaj Ugovor potpisaće svaki vlasnik stana koji finansijski podržava proces veštačenja, tako da se sastavnim delom ovog Ugovora ima smatrati i lista potpisa vlasnika stanova, koja će, pored Ugovora, biti overena i potpisana od strane Pružaoca usluge.

 Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove rešavaju sporazumno. Sporazumno nerešeni sporovi rešavaće se pred nadležnim sudom u Beogradu.

 Član 7.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih po 1 (jedan) zadržava svaka ugovorna strana.

Za Naručioca usluge                                        Za Pružaoca usluge                                            

U prilogu lista potpisa vlasnika stanova           Davorko Palikuća, ovlašćeni sudski  veštak

Miodrag Dragović, ovlašćeni sudski veštak

RAZGOVOR SA PREDSEDNIKOM OPŠTINE NOVI BEOGRAD

Predstavničko telo naselja „Mileve Marić Ajnštajn“, Novi Beograd

Drage komšije,

Kako u proteklom periodu nismo naišli na razumevanje nadleženih organa koji bi trebalo da brinu o komunalnim i drugim problemima tokom dvogodišnjeg investicionog održavanja naselja, zbog čega nadležne gradske službe odbijaju da preuzmu održavanje zelenih površina, higijene naselja i dr, Predstavničko telo naselja, na sastanku građana sa predsednikom Opštine Novi Beograd  dr Aleksandrom Šapićem u mesnoj zajednici Sava, iniciralo je zajednički sastanak do kojeg bi uskoro trebalo doći. Predsednik opštine pozvan je da dođe u posetu naselju kako bi se na licu mesta upoznao sa brojnim problemima građana.

Pored razgovora o komunalnim problemima  biće reči i o podizanju kvaliteta života u naselju kroz osnivanje mesne zajednice u našem naselju kako bismo organizovano i kroz institucije opštine lakše rešavali svakodnevne probleme.

Molimo vas da kroz diskusiju na forumu naselja, i putem društvenih mreža na kojima imamo otvorene profile (Facebook i Twitter) ukazete na sve ono što vas tišti kako bismo imali puni uvid u sve probleme na nivou naselja.

ВЕШТАЧЕЊЕ ПРОИЗВОДНE ЦЕНE КВАДРАТА

Представничко тело насеља „Милеве Марић Ајнштајн“ Београд

ВЕШТАЧЕЊЕ

ПРОИЗВОДНА ЦЕНА КВАДРАТА

 На састанку Представничког тела насеља одржаног у понедељак, 30. септембра 2013. године једногласно је усвојен предлог да се прихвати понуда за вештачење производне цене квадратног метра стана нашег насеља добијена од стране два овлашћена судска вештака грађевинске струке (имена прочитајте на огласној табли вашег улаза). Поред њих тим ће чинити још два овлашћена судска вештака – машински и електро инжињер.

Процена производне вредности станова (евро/m2), у оквиру сагледавања инвестиционог поступка и трошкова грађења објеката, обухватиће следеће ставке:

1.       Трошкови прибављања локације

2.       Трошкови прибављања локацијске дозволе

3.       Трошкови пројектовања

4.       Трошкови инжењеринга у фази формирања тендерске документације и избора   извођача

5.       Партиципације ЈКП

6.       Уговор и накнаде за градско грађевинско земљиште

7.       Трошкови добијања грађевинске дозволе

8.       Трошкови грађења

8.1.  Директни трошкови грађења

8.2.  Индиректни трошкови грађења (Градилишни прикључци и утрошак енергије)

9.       Трошкови техничког пријема

10.   Трошкови укњижбе објекта

11.   Разни трошкови и провизије

12.   Ризик

13.   Временско смицање трошкова и прихода

14.   Припадајући порези и таксе …ПДВ

Прорачун производне вредности по m2 стана ће бити прорачунат у односу на укупну бруто површину објекта (коефицијент нето/бруто и обрачунски коефицијент редукције трошкова представља однос површине објекта на коју се трошак реферише и укупне бруто површине објекта и различит је према различитим трошковима), а као крајњи резултат изражен на нето површину станова. Налаз ће садржати опис локације, објеката и свих релевантних података, од значаја за процену, са образложењима и прегледом извора, за све податке који буду коришћени у процени. Тим вештака „браниће“, у оквиру договорене цене, свој налаз где год за тим буде било потребе.                                                                                                                                                 

Неће бити вештачено целокупно насеље већ једна грађевинска целина (објекат Б1.1) којој ће бити придодати сразмерно сви припадајући трошкови (склониште, подстаница, трафостаница…) и такав налаз користиће се као узорак за цело насеље, обзиром да су коришћени исти материјали, исто је време градње, производна цена је идентична за цело насеље…

Цена вештачења: Надокнада за услуге вештачења износиће 1.600,00 ЕУР, при чему је наша обавеза да при потписивању уговора уплатимо 500,00 ЕУР, а остатак по предаји извештаја. Поменута цена евентуално би се могла, услед неких непланираних активности и обавеза, увећати до максимум 2.000,00 ЕУР.

 Рок за завршетак извештаја: до 60 дана од дана потписивања уговора и почетка посла.

 Значај вештачења: Квалитетан налаз вештака биће објективан аргумент у нашим рукама, за све даље активности: вансудско поравнање, протесте, медијски наступ, судски процес…

 Тим вештака доставиће детаљан план активности до 11. октобра 2013. године.

DA LI ĆEMO NEŠTO PROMENITI ILI NE ??? 16.09.2013.

Očigledno da poziv za preuzimanje dokumentacije, na osnovu koje bi se utvrdilo šta je realno bilo potrebno popraviti (šta su stanari prijavili) i šta je ‘realno’ popravljeno (od strane angažovanih majstora), nije sinoć (16/09/2013) bio dovoljno aktuelan u našem naselju. Da li se sećate naše šetnje, ovog proleća ??? Verujem da se sećate i razloga zbog čega je inicirana i održana…ima i na našem sajtu detaljno o tome, podsetite se i svakako da smo se razumeli šta i kako dalje nam je činiti…

Akcija uređenja našeg naselja – 31.08.2013.

U subotu, 31.08.2013. je održana akcija uređenja zajedničkih prostorija u ulazima, njihovih okoliša i zajedničkih prostora između zgrada. Zahvaljujući koordinatoru Goranu Popoviću, obaveštenja su postavljena u svim ulazima našeg naselja.
Nažalost, do sada nam nisu dostavljene fotografije sa akcije ali poznajući Gorana i to će se uskoro pojaviti na našem sajtu.

Pohvale organizatoru i svim učesnicima koji su bili u mogućnosti da se pridruže.